Powrót
ul. Krótka 7, 58-562 Podgórzyn +48 75 71 300 09

Usługi księgowe:

- prowadzenie pełnej księgowości,

- księgi przychodów i rozchodów,

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

- wyprowadzanie zaległości.

Usługi prawno-podatkowe:

- pomoc przy wyborze formy prawnej oraz sposobu opodatkowania firmy,

- prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,

- sporządzanie wniosków o zwrot VAT,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczenie amortyzacji,

- wyliczanie należnych podatków,

- sporządzanie deklaracji podatkowych,

- sporządzanie zeznań rocznych,

- reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej.

Usługi z zakresu kadr i płac:

- przygotowanie umów o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- rekrutacja kandydatów do pracy,

- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,

- rozliczenia z ZUS (w tym przekaz dokumentów elektronicznie),

- weryfikacja deklaracji ZUS,

- prowadzenie akt osobowych pracowników,

- opracowanie zakresów czynności wg stanowisk pracy,

- przygotowanie regulaminu pracy,

- wystawianie zaświadczeń pracowniczych zgodnie z Kodeksem pracy.

Usługi z zakresu obsługi administracyjno-organizacyjnej firm:

- pomoc przy wyborze formy prawnej oraz sposobu opodatkowania dla podmiotów rozpoczynających działalność,

- rejestracja firmy wraz z obsługą formalną (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US itd.),

- przygotowywanie wewnętrznych raportów dla właściciela firmy,

- prowadzenie dokumentacji spółkowej (uchwały, protokoły Zgromadzenia Wspólników itp.),

- opracowanie planu kont,

- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

- sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS, NBP itp.,

- przeprowadzenie procesu likwidacji firmy,

- reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej,

- archiwizacja dokumentów.

Usługi z zakresu audytu:

- opracowanie i wdrażanie nowych oraz usprawnianie już istniejących procedur księgowych, finansowych, administracyjnych oraz obiegu dokumentów,

- kontrola przestrzegania przez personel Klienta opracowanych i wdrożonych procedur,

- opracowywanie oraz wdrażanie procesów kontroli wewnętrznej,

- sporządzanie analiz oraz ekspertyz ekonomicznych firmy Klienta,

- opracowanie raportów z wyników działalności firmy.

Usługi z zakresu tłumaczeń i obsługi klientów zagranicznych:

- tłumaczenia ustne i pisemne z j. niemieckiego,

 

- tłumaczenia poświadczone z j. niemieckiego,

 

- pomoc klientom niemieckojęzycznym w załatwianiu wszelkich formalności na terenie Polski,

 

- pomoc klientom polskojęzycznym w załatwianiu wszelkich formalności w Niemczech.

DOTACJE I GRANTY INWESTYCYJNE POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM ŚRODKI Z FUNDUSZY UNIJNYCH ORAZ URZĘDÓW PRACY
BEZ OPŁATY WSTĘPNEJ DLA NASZYCH KLIENTÓW

50%

nowi klienci przez pierwsze 2 miesiące płacą o połowę mniej.

Zapraszamy na stronę dystrybutora polskich i niemieckich paneli fotowoltaicznych: www.solarprofit.pl

solar profit panele fotowoltaiczne PV instalacje prosument

Zostań prosumentem, dzięki swojej własnej mikroinstalacji. Produkuj energię elektryczną, zużywaj ją na własne potrzeby, odsprzedaj nadwyżkę po gwarantowanych stawkach.

Copyright © 2010 ENERGIE CONSULTING GERMAN PITZL | Projekt i programowanie: Marcin Muszyński